Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen - geldigheidsgebied

De volgende Algemene Voorwaarden gelden voor alle zakenrelaties van de firma OrangeMotion , plaats van vestiging: Turnhoutseweg 22a 5541NX Reusel, Nederland, KvK Eindhoven, 17175066 Directielid: Dhr. S Palm, hierna opdrachtnemer genoemd, via de website www.STCKRZ.com. Klant in de strekking van de voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende Algemene Voorwaarden zullen, zelfs bij kennisneming, geen deel van de overeenkomst zijn, behalve wanneer met de geldigheid uitdrukkelijk is ingestemd. Doorslaggevend is telkens de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldige versie.


2. Informatie omtrent de toegankelijkheid van de contractuele bepalingen

Wij bewaren de tekst van de overeenkomst en sturen u de bestelgegevens per e-mail. U kunt deze e-mail op uw computer opslaan om de gegevens op ieder tijdstip bij de hand te hebben. De actuele Algemene Voorwaarden (AV) inclusief de informatie over herroeping staan altijd in onze onlineshop. De AV ontvangt u bovendien als tekst per e-mail.


3. Sluiting van de overeenkomst

a. Na het invoeren van uw persoonsgegevens en door een akkoord te geven op de orderbevestiging, voert u een bindende bestelling uit van het artikel die staat vermeld in de orderbevestiging. De bevestiging van de ontvangen bestelling wordt direct na het verzenden van de bestelling per e-mail naar de klant verzonden. Deze ontvangstbevestiging informeert de klant dat de bestelling door STCKRZ.com is ontvangen en in behandeling is genomen. Tegelijkertijd aanvaardt de firma STCKRZ.com de bestelling van de klant en de koopovereenkomst komt tot stand. Bovendien ontvangt de klant samen met de ontvangstbevestiging alle klantinformatie die relevant is voor zijn documenten. Indien wij niet binnen de 5 weken drukgegevens of een betaling hebben ontvangen, zijn wij niet meer aan de bestelling gebonden.

b. Bij orders met levering aan derden is de besteller de opdrachtgever. Indien de levering aan derden ten bate van hen is of indien de ontvanger van de levering door de inbezitneming en het verdere gebruik van de levering op andere wijze is verrijkt, zijn de besteller en de ontvanger van de levering beide opdrachtgevers. Met de verstrekking van een dergelijke opdracht bevestigt de besteller stilzwijgend dat het akkoord hiervoor is gegeven.

c. Bij bestelling voor rekening van derden - onafhankelijk van het feit of dat in eigen of in een vreemde naam is - zijn besteller en gefactureerde samen opdrachtgevers. Een latere factuurwijziging na een reeds uitgevoerde facturering op verzoek van de besteller naar een andere gefactureerde betekent de stilzwijgende schuldtoetreding van deze gefactureerde. Met de verstrekking van een dergelijke opdracht bevestigt de besteller stilzwijgend dat het akkoord door de gefactureerde hiervoor is gegeven.

d. STCKRZ.com zal drukopdrachten niet in behandeling nemen, wanneer

- de inhoud van het drukwerk of de nakoming van de drukopdracht zou indruisen tegen geldig strafrecht of als strafbaar feit gerechtelijk vervolgd zou kunnen worden;
met het drukwerk klaarblijkelijk racistische, xenofobische, geweld verheerlijkende, radicale of anderszins anticonsitutionele doeleinden worden vervolgd;

- de inhoud van het drukwerk van sexistische aard zou zijn; of het drukwerk algemene ethische grondwaarden zou schenden of om andere redenen als in strijd met de goede zeden ingeschat zou kunnen worden.

- STCKRZ.com behoudt zich het recht voor om klantrekeningen bij herhaalde aanbieding van dergelijke drukopdrachten permanent te blokkeren.

e. STCKRZ.com stelt geen minimumbestelwaarde voorop.


f. U heeft de mogelijkheid om de koopovereenkomst in het Nederlands of Engels te sluiten.


4. Informatie omtrent het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen voor een doel uitvoert, die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige professionele activiteiten kan worden toegeschreven.

Informatie over herroeping


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in
 bezit krijgt. 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (OrangeMotion (STCKRZ.com), plaats van vestiging: Turnhoutseweg 22a 5541NX Reusel, Nederland telefoon: +316 57 12 23 59, info@stckrz.com of via de website www.STCKRZ.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.Monsterformulier ter herroeping


(Indien u het contract wilt herroepen, vult u a.u.b. dit formulier in en zendt u het aan ons terug.)
Aan OrangeMotion (STCKRZ.com), plaats van vestiging: Turnhoutseweg 22a 5541NX Reusel, Nederland, telefoon: +316 57 12 23 59.


Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract over de koop van de volgende goederen.
Ordernummer ____________________
Besteld op (*) ____________________ / ontvangen op (*) ____________________ Naam van de consument(en) ________________________________________
Adres van de consument(en) ________________________________________ Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier) ____________________
Datum ____________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is5. Levering, risico-overgang

a. De in de onlineshop genoemde productie- resp. levertijden voor de voltooiing van de opdracht stemmen overeen met de desbetreffende stand van de planning. De totale levertijd komt voort uit ontvangen betaling , ontvangen gegevens, productietijd en verzendtijd. De genoemde werkdagen zijn maandag t/m vrijdag, NIET zaterdag, zondag en feestdagen.

b. Voor ondernemers geldt: Bij niet-naleving van levertermijnen die door de opdrachtnemer uitdrukkelijk als bindende levertermijnen werden bevestigd, wordt de vervangingsplicht van de opdrachtnemer beperkt tot de hoogte van de orderwaarde. Verdere claims zijn uitgesloten, behalve wanneer de overschrijding van de als bindend bevestigde levertermijn berust op een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht van de opdrachtnemer of van een wettelijke vertegenwoordiger of gedelegeerde persoon van de opdrachtnemer.

c. De levertijd wordt verlengd in alle gevallen van overmacht met de tijdsduur van de belemmering. Als overmacht gelden vooral stakingen, storingen - met name storingen in de gegevensleidingen - voor zover deze belemmeringen aantoonbaar belangrijke invloed hebben op de levering van de goederen. Dat geldt ook, indien de belemmering bij één van de contractanten van de opdrachtnemer optreedt. De hierboven vermelde omstandigheden hoeven ook dan niet door de opdrachtnemer te worden gerechtvaardigd, wanneer ze zich voordoen tijdens een reeds bestaande vertraging.

d. Wanneer producten tijdelijk of langdurig niet leverbaar zijn of wanneer de levering van de firma OrangeMotion (STCKRZ.com) vertraging oploopt, zal de firma OrangeMotion (STCKRZ.com) onmiddellijk contact met u opnemen en u op de hoogte stellen van de stand van zaken. Dit kan – met name bij toebehoren – ook gebeuren, omdat al tijdens het selectie- of bestelproces wordt aangegeven dat producten niet beschikbaar zijn of er vertraging van de leveringen ontstaan.

e. De keuze van het transportbedrijf is aan de firma OrangeMotion (STCKRZ.com) en kan niet door de opdrachtgever worden beïnvloed. De levering is tot aan de stoeprand. Leveringen worden aan personen overhandigd die op het adres van de ontvanger worden aangetroffen.


6. Betaling

a. De op de website vermelde prijzen gelden onder het voorbehoud, dat de aan de offerte van de klant ten grondslag liggende ordergegevens ongewijzigd blijven. De facturatie geschiedt in Euro.

b. Indien een goederenlevering om redenen die de klant dient te rechtvaardigen, op diens verzoek nog een keer naar hem wordt verzonden, dient hij de hiervoor veroorzaakte kosten te aanvaarden. Indien de klant een ondernemer met vestiging in de EU buiten Nederland is en een geldig BTW-nummer heeft, wordt de factuur zonder vermelding van BTW opgemaakt. Indien de levering vanwege een verkeerd BTW-nummer als belastingvrij werd behandeld en dat berust op een onjuiste vermelding van de klant die de opdrachtnemer ook bij zorgvuldige uitvoering van een redelijk persoon niet kon herkennen, blijft de ondernemer het belastingbedrag verschuldigd. Indien de klant een ondernemer is met vestiging in landen buiten de EU, wordt de factuur zonder vermelding van BTW opgemaakt.

c. Om gebruik te kunnen maken van een een uitvoerlevering zonder BTW zijn de gegevens van de besteller (=contractant) beslissend. De besteller moet voldoen aan de persoonlijke voorwaarden voor deze belastingvrijstelling. Met eventueel volgende personen (van de besteller afwijkende ontvangers resp. doorverzendingen) kan door OrangeMotion (STCKRZ.com) met het oog op de belastingvrijstelling geen rekening worden gehouden.

d. Extra kosten:
- Verzendkosten staan in de desbetreffende landenspecifieke verzendinformatie vermeld op onze onlineshop onder -> Verzending->Verzendinformatie.
- Eventuele kosten voor verschillende betaalwijzen staan vermeld op onze onlineshop onder ® Verzending ® Betaalwijzen

e. De aan de klant bij de bestelling meegedeelde betaalwijzen zijn van toepassing.

f. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing. Speciale acties zijn achteraf niet van toepassing.

g. Wanneer de goederen niet door de klant worden geaccepteerd, raakt de klant met de betaling achter, tenzij een consument gebruikmaakt van het aan hem toegekende herroepingsrecht. De consument dient tijdens het betalingsverzuim de geldschuld ter hoogte van 5% boven de wettelijke rente te betalen, de ondernemer ter hoogte van 8%. Wij behouden ons jegens de ondernemer voor, een hogere rente wegens te late betaling aan te tonen en te claimen. Voor het toesturen van een schriftelijke betalingsherinnering brengen wij een bedrag 20% over het totaalbedrag met een minimum van  25,00 EUR in rekening. Indien binnen veertien (14) werkdagen na het toesturen hiervan geen betaling wordt ontvangen, ondernemen wij gerechtelijke stappen. Indien de opdracht van de klant een gereedstelling van grote papier- of kartonhoeveelheden, bijzondere materialen of prestaties vooraf vergt, kan hiervoor om vooruitbetaling worden verzocht.

h. Indien de naleving van de betalingsplicht vanwege een na het sluiten van de overeenkomst opgetreden of bekend geworden verslechtering van de financiële positie van de klant gevaar loopt, kan de opdrachtnemer vooruitbetaling of onmiddellijke betaling van alle open, ook nog niet te betalen facturen eisen, nog niet-geleverde goederen achterhouden of de verdere werkzaamheden aan nog in bewerking zijnde opdrachten staken. Deze rechten heeft de opdrachtnemer ook als de klant ondanks een door vertraging gemotiveerde aanmaning geen betaling doet.

i. Vanaf het tijdstip van de verzenddatum kunnen achteraf op verzoek van de opdrachtgever teweeggebrachte wijzigingen van de commerciële ordergegevens (gefactureerde, betaalwijze e.d.) globaal met 15,00 EUR inclusief BTW in rekening worden gebracht. Wijzigingen van verzending of adressen door de bezorger (bijv. onjuiste of onvolledige adresgegevens) worden samen met de werkelijk veroorzaakte kosten in rekening gebracht.


7. Facturering

De verzending van de factuur gebeurt elektronisch via e-mail in PDF-formaat. Deze PDF- factuur is conform de Nederlandse wet op de omzetbelasting. De factuur is een elektronisch verzonden en gelijk aan de papieren vorm en geeft het recht op aftrek van voorbelasting en bedrijfskosten. U bent als gefactureerde verplicht om de elektronische factuur te controleren (verifiëren) om de voorbelasting te kunnen claimen, een controlerapport aan te maken en deze tegen wijzigingen te beschermen en samen met de elektronische factuur te bewaren (op te slaan).

Wijzigingen van de factuurgegevens zijn achteraf niet mogelijk tenzij de factuur gebaseerd is op het foutief overnemen van de factuurgegevens. Ook het achteraf omstellen naar een ander factuuradres is niet mogelijk.


8. Eigendomsvoorbehoud

Voor ondernemers geldt: Tot de nakoming van alle vorderingen, inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekeningen waarop de leverancier in het kader van een aanwezige zakelijke relatie om iedere wettelijke reden jegens de opdrachtgever nu of in de toekomst recht heeft, wordt de leverancier de volgende zekerheden toegekend die hij op verzoek naar eigen wens vrij zal geven, voor zover hun waarde de vordering blijvend met meer dan 10% te boven gaat. Leveringen blijven eigendom van de leverancier. Verwerking of omvorming worden, zonder hieruit voortkomende plichten, voor de leverancier als producent uitgevoerd. Vervalt het (mede-) eigendom van de leverancier door verbinding, vermenging, verwerking of omvorming, wordt reeds nu overeengekomen dat het (mede-) eigendom van de opdrachtgever voor het waardeaandeel (factuurwaarde) overgaat op de leverancier. De opdrachtgever bewaart het (mede-) eigendom van de leverancier kosteloos. Goederen die onder het (mede-) eigendom van de leverancier vallen, worden hierna gereserveerd eigendom genoemd. Eigendomsoverdracht tot panding en zekerheid van gereserveerd eigendom is niet toegestaan. Indien de opdrachtgever de aan hem toegekende aanspraak op het gereserveerde eigendom overdraagt en daarvoor een vordering krijgt, dan staat hij deze vordering, inclusief alle saldovorderingen uit lopende rekeningen, reeds nu in volle omvang af aan de leverancier. Zolang de opdrachtgever correct aan zijn betalingsplichten voldoet, is hij onherroepelijk gerechtigd om de aan de leverancier afgestane vorderingen in eigen naam en voor eigen rekening te innen. Bij toegang van derden tot gereserveerd eigendom moet de opdrachtgever op het eigendom van de leverancier wijzen en de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Hetzelfde geldt voor vorderingen.


9. Garantie

a. De opdrachtgever dient de contractconformiteit van de geleverde gegevens evenals van de evt. voor correctie toegestuurde voor- en tussenproducten met de vermelde gegevens in ieder geval te controleren.

b. Reclamaties vanwege duidelijke gebreken dient de klant (ondernemer) ons binnen een week vanaf ontvangst van de producten schriftelijk mee te delen; anders is het claimen van de garantie voor de ondernemer uitgesloten. Voor het nakomen van de termijn volstaat de tijdige verzending. Verborgen gebreken die na de voor de ondernemer verplichte onmiddellijke controle van de goederen op dit tijdstip niet te constateren waren, dienen binnen 2 weken nadat de goederen de leverancier hebben verlaten eveneens schriftelijk te worden meegedeeld.

c. Bij gerechtvaardigde reclamaties kunnen consumenten kiezen of er alsnog aan de levering moet worden voldaan d.m.v. een verbetering achteraf of dat er een vervangende levering moet worden uitgevoerd. De verjaringstermijn voor wettelijke claims bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van bezorging, d.w.z. bij inontvangstneming van de zaak door de koper. Wij zijn gerechtigd om de gekozen manier waarop er alsnog aan de levering moet worden voldaan te weigeren, wanneer die alleen met onevenredige kosten mogelijk is en de andere manier van naleving achteraf zonder noemenswaardige nadelen voor de consument blijft. Bij ondernemers verlenen wij voor gebreken van de goederen eerst naar eigen keus garantie door verbetering achteraf of een vervangende levering. De navervulling blijft in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de orderwaarde. Ditzelfde geldt in het geval van een gerechtvaardigde reclamatie van de verbetering achteraf of een vervangende levering. In geval van een vertraagde, achterwege gelaten of mislukte verbetering achteraf of vervangende levering kan de klant echter van het contract afzien. Aansprakelijkheid voor gevolgschade van de gebreken wordt uitgesloten.

d. Gebreken van ten dele reeds geleverde goederen geeft niet het recht tot reclamatie van de gehele levering, tenzij de gedeeltelijke levering voor de klant niet van belang is.

e. Voor ondernemers geldt: Voor afwijkingen van de hoedanigheid van het gebruikte materiaal is de opdrachtnemer slechts ter hoogte van de eigen claims jegens de desbetreffende toeleverancier aansprakelijk. In dergelijke gevallen is de opdrachtnemer van zijn aansprakelijkheid ontbonden wanneer hij zijn vorderingen jegens de toeleveranciers aan de klant afstaat. De opdrachtnemer is aansprakelijk als een borgsteller indien er vorderingen jegens de toeleverancier door de schuld van de opdrachtnemer niet van toepassing zijn of zulke vorderingen niet gerealiseerd kunnen worden.

f. Indien de door de klant verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de bepalingen van de firma OrangeMotion (STCKRZ.com) zijn de richtlijnen van de gegevenseisen van toepassing.

g. Meer- of minderleveringen tot 5% van de bestelde hoeveelheid kunnen vanwege de drukprocedure in sommige gevallen mogelijk zijn.


10. Aansprakelijkheid bij schade

a. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de goederen naar een andere plaats dan de plaats van levering stuurt, gaat het risico over op de opdrachtgever, zodra de opdrachtnemer de goederen aan het transportbedrijf, de expediteur of een andere met de uitvoering van de verzending aangewezen persoon of instelling heeft geleverd. Dat geldt niet wanneer de opdrachtgever consument is.

b. Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn, behoudens de hierna vermelde regelingen uitgesloten, wanneer de schade niet met opzet of door grove nalatigheid werd veroorzaakt. Dat geldt ook bij licht nalatig plichtsverzuim van onze gedelegeerde personen.

c. De bovenstaande vrijwaring van aansprakelijkheid geldt niet, indien wij nalatig een belangrijke contractuele plicht niet zijn nagekomen; onze vervangingsplicht is in dat geval echter beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade. De opdrachtnemer is met name niet aansprakelijk voor gemiste bedrijfswinst of gemiste besparingen. Dat geldt ook voor alle schades die door onze werknemers, vertegenwoordigers en gedelegeerde personen worden veroorzaakt. Zodra de goederen aan één van onze transportpartners zijn overhandigd, uiterlijk bij het verlaten van onze bedrijfslokaliteiten, draagt de opdrachtgever het risico voor de goederen, voor zover de opdrachtgever geen consument is. De risico- overgang op de opdrachtgever gebeurt ook bij franco- en franco-thuis-leveringen, indien de opdrachtgever geen consument is. Iedere levering waarbij sprake is van een uitwendige beschadiging, mag door de opdrachtgever alleen met constatering van de schade jegens het transportbedrijf worden aangenomen

d. Alle aan ons toegezonden templates worden door ons zorgvuldig behandeld. Aansprakelijkheid bij beschadiging of verlies aanvaarden wij alleen tot de materiaalwaarde. Verdere claims van welke aard dan ook zijn uitgesloten.

e. Bij gegevenscontrole controleren wij uw drukgegevens m.b.t. resolutie, afloop, gegevensformaat en lettertypes insluiten. Wij verlenen geen garantie bij spellings- en zetfouten, kleurweergave of problemen die door de overschrijding van de maximum inktbezetting van 300% ontstaan. Principieel niet gecontroleerd worden ook de overdrukken-instellingen en de positie van vouw- en perforatielijnen, omdat hier creatieve overwegingen op de voorgrond kunnen staan.


11. Aansprakelijkheid

Het drukwerk en de elektronische publicaties worden aan de hand van de aangegeven inhoud door de klant vervaardigd. Om deze reden is de klant jegens de firma OrangeMotion (STCKRZ.com) aansprakelijk voor het feit dat hij voor het gebruik, de doorgifte en de verspreiding van alle verstrekte gegevens resp. beschikbaar gestelde templates incl. teksten en beeldmateriaal onbeperkt gerechtigd is. De klant is bovendien aansprakelijk voor het feit dat door de vervaardiging van het door hem in opdracht gegeven drukwerk geen commerciële beschermingsrechten of auteursrechten van derden worden geschonden en de inhoud niet indruist tegen concurrentievoorschriften of tegen de goede zeden.

12. Rechten en claims van derden

De klant verplicht zich om alle door OrangeMotion (STCKRZ.com) geleverde producten en diensten alleen zo te gebruiken, dat er geen rechten van derden worden geschaad of geschonden. Anders is de klant verplicht om OrangeMotion (STCKRZ.com) van alle hieruit voortkomende claims van derden te vrijwaren.


13. Reclame

Op drukwerk kunnen wij met toestemming van de opdrachtgever op hiervoor geschikte wijze op ons attent maken. Een toestemming door de opdrachtgever kan alleen worden geweigerd als hij hier een hoofdzakelijk belang bij heeft.


14. Verzending en opslag van drukgegevens

Indien door de besteller en opdrachtgever drukgegevens worden verzonden, onverschillig op welke wijze, vooral echter bij elektronische verzendingen van de drukgegevens en uitwisseling van drukgegevens, aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor de transmissie of bewaring van de drukgegevens. Drukgegevens worden door de opdrachtnemer niet opgeslagen. De opdrachtnemer zorgt niet voor vervanging van verloren gegane gegevens, indien gegevens moeten worden opgespoord of moeten worden hersteld; dit komt voor rekening van de opdrachtgever.


15. Verklaring gegevensbescherming

Conform het Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (wet op de gegevensbescherming) heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en evt. recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens.

Informatie, wis- en correctiewensen m.b.t. uw gegevens en graag ook suggesties kunt u altijd naar onze gegevensbeschermer sturen: info(@)STCKRZ.com

16. Toepasselijk recht, plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

De bepalingen van het UN-kooprecht zijn niet van toepassing. 


Indien de particuliere eindverbruiker geen vestiging binnen de Europese Unie heeft, is onze vestigingsplaats bevoegde rechtbank. 


       Bij omgang met eindverbruikers binnen de Europese Unie kan ook het recht in de woonplaats van de eindverbruiker van toepassing zijn, indien het hierbij dwingend om consumentrechtelijke bepalingen gaat.


17. Auteursrecht

A. Alle berichten, afbeeldingen en de lay-out van de website van de opdrachtnemer dienen uitsluitend ter informatie van onze klanten. Het gebruik gebeurt voor eigen risico. Alle gegevens van dit aanbod zijn door het auteursrecht beschermd; het kopiëren en afdrukken van de gehele website zijn alleen toegestaan indien dit voor de bestelling bij deze firma is bedoeld. Iedere verdergaande bewerking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of publieke weergave gaat het normale gebruik te boven en is een overtreding van het auteursrecht, die strafrechtelijk wordt vervolgd en tot schadevergoeding verplicht. Alle andere op onze website geciteerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen en logo's zijn uitsluitend eigendom van de desbetreffende eigenaars. Alle rechten voorbehouden.

b. Wij behouden ons alle rechten voor, met name het auteursrecht inclusief alle exploitatierechten en naburige rechten op de door ons geleverde diensten. De klant verwerft op onze diensten een eenvoudig gebruiksrecht, dat wat ruimte betreft betrekking heeft op het gebied van de staatsrepubliek Nederland, het in het contract vermelde gebruiksdoel en de hiervoor gebruikelijke wijze van gebruik. Een uitzondering op dit gebruiksrecht vormen het recht op vermenigvuldiging, het recht op verspreiding, het recht op openbare toegankelijkheid, het uitzendrecht en het recht op weergave door middel van beeld- en geluidsdragers. Voor verdergaande gebruiksrechten is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst nodig.

c. Wanneer wij voor de uitvoering van de ons door de klant in opdracht gegeven diensten van de klant beeld- of tekst- of andere gegevens en/of andere ontwerpen – in welke vorm dan ook – ontvangen, verzekert de klant dat hij hier vrij over kan beschikken en dat voor de exploitatie daarvan geen rechten van derden in de weg staan.

d. De klant stelt ons met het geven van de opdracht vrij van welke aanspraken van derden dan ook, die betrekking hebben op de aan ons door de klant ter beschikking gestelde beeld-, tekst- of overige gegevens en/of andere ontwerpen.

e. De klant verwerft op grond van het met ons gesloten contract geen rechten op merken of overige industriële eigendomsrechten die ons toekomen. Voor de toekenning van dergelijke rechten is een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst nodig.

f. Wij zijn niet verplicht de klant gegevens of andere in het kader van onze dienstverlening verkregen of verworven tussentijdse producten zoals bijv. litho ́s of drukplaten ter beschikking te stellen.


18. Verpakkingsverordening

De verpakkingsverordening verplicht ons om gebruikte verkoopverpakkingen gratis terug te nemen en te laten verwerken. Wij hebben de firma "Rudolf Fritsche GmbH, Steinbühlstr. 5, 91301 Forchheim, Duitsland" opdracht gegeven om onze milieuvriendelijke verpakkingen terug te nemen. U kunt de lege verpakkingen gratis afgeven bij het verzamelpunt van "Rudolf Fritsche GmbH" of gratis inleveren bij STCKRZ.com, Turnhoutseweg 22a 5541NX Reusel, Nederland

 

19. ODR

Onlinebeslechting van consumentengeschillen conform art. 14 lid 1 ODR-VO: De Europese Commissie voorziet in een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Adres:

OrangeMotion (STCKRZ.com)

Turnhoutseweg 22a 5541NX Reusel, Nederland

Telefoon: +316 57 12 23 59

info(at)STCKRZ.com


Directe aanvragen aan onze vakafdelingen hier.

www.STCKRZ.com

Telefonisch bereikbaar van: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur uitgezonderd Nederlandse feestdagen

Bankrelatie

Rekeninghouder: OrangeMotion (STCKRZ.com)

Bank details:
Rabobank NV Eindhoven (NL)

Account: 17.89.99.598
IBAN: NL91 RABO 0178 999 598

BIC (swift code): RABONL2U

Aansprakelijkheidsinstructies:

Ondanks de zorgvuldige controle van de inhoud aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de aan de link gekoppelde sites is uitsluitend de exploitant hiervan verantwoordelijk.

© 2016 STCKRZ.com.
English

Terms of Service


YourBrand is a print on demand fulfillment company for businesses who want to outsource the printing component of their business. YourBrand white-label prints and dropships directly to customers of participating businesses.

USER’S ACCEPTANCE: By using and/or visiting STCKRZ.com/YourBrand, you (“User”) agree to the terms and conditions set forth in the  Terms of Service; the STCKRZ.com/YourBrand, Privacy policy, and upload rules. If user does not agree to any of these terms, user is not authorized to use this web site. Further, STCKRZ.com/YourBrand, may, in its sole discretion, modify or revise the Terms of Service and the STCKRZ.com/YourBrand, policies at any time, and user agrees to be bound by such modifications or revisions. STCKRZ.com/YourBrand, strongly recommends that user periodically review the most up to date version of the Terms of Service. Nothing in the Terms of Service shall be deemed to confer any third parties rights or benefits.

ORDERING/PRINT ON DEMAND SERVICE

ORDER CHANGES / CANCELLATIONS: Orders can be updated as long its not preccesd. Once the orders have gone into PROCESSING they cannot be edited or canceled without a written request. Because all product blanks are ordered custom daily, canceling an order that is processing may still result in fees for either blank products or for the full printed products. Canceled orders that have not been shipped whether printed or not cannot be stored or saved for future orders. Once an order goes into processing we can NOT guarantee that it can be canceled and do not guarantee refunds.

RETURNS AND EXCHANGES: STCKRZ.com/YourBrand, will review replacement/return requests for the following issues: faulty product such as a hole in a product, a print error by STCKRZ.com/YourBrand, relating to quality or incorrect image if it is STCKRZ.com/YourBrand's  fault if notified within 7 days of the garment being received by the client. When notifying STCKRZ.com/YourBrand, of a faulty garment, a photograph of the issue will need to be provided for review. Garment must be returned in unworn condition. STCKRZ.com/YourBrand, is not responsible for incorrectly provided addresses that result in lost or misdirected packages. If packages are returned to us for any reason and need to be reshipped there the seller must the cost of the re-shipment. Size exchanges or general returns/exchanges are not the responsibility of STCKRZ.com/YourBrand, and sellers must resubmit and pay for this type of order.

PROCESSING / DELIVERY TIMELINE: STCKRZ.com/YourBrand, does not guarantee specific processing or shipment times.

FULFILLMENT DELIVERIES: STCKRZ.com/YourBrand, is not responsible for 3rd party delivery delays, lost packages, or damage due to delivery partner. STCKRZ.com/YourBrand, will provide a tracking number when available but it is up to the seller to track down or contact local postal service to track any lost or delayed packages. Lost packages are the responsibility of the User.

PAYMENT OF GOODS: All orders must be paid prior to production of order. To pay for orders, users can use our payment methods. (PayPal, Credits Card, iDeal, SoFort Banking, MisterCash)

BILLING TERMS: By submitting my credit card, I authorize OrangeMotion STCKRZ.com/YourBrand to charge the indicated credit card for associated services provided by STCKRZ.com/YourBrand, including, order production, subscriptions, additional services, and if necessary, adjustments for any changes to my account. In order to cancel the recurring billing process, I am required to contact OrangeMotion one (1) month in advance to either cancel the associated STCKRZ.com/YourBrand account, or arrange for an alternative method of payment. I understand that STCKRZ.com/YourBrand will not mail me any invoices or bills. I agree that if I have any problems or questions regarding my account or any services provided by OrangeMotion, I will contact OrangeMotion for assistance using the contact information on their website at www.STCKRZ.com I also agree that i will not dispute any charges with my credit card company without first making a good faith effort to remedy the situation directly with OrangeMotion. I guarantee and warrant that I am the legal card holder for this credit card and that i am legally authorized to enter into this and all future recurring credit card billing agreements with OrangeMotion.

NET TERMS: Terms are extended to clients who process a minimum of 500 shirts per month. In this case payment is due COD Credit Card, at the close of business every Friday, billed Automatically. Client must request for terms via email.

NON PAYMENT: In the case of Non Payment by the client, STCKRZ.com/YourBrand reserves the right to suspend production until full payment is received. If payment is not received STCKRZ.com/YourBrand reserves the right to make up the non payment by selling product with client’s designs.

ORDERS: Orders will be submitted to Yourbrand@stckrz.com by the client in the agreed upon formats outlined in quick guides.

SUBSCRIPTION FEE: The STCKRZ.com/YourBrand “automated service” is free as long as a minimum of 150 shirts a month is met. If the client production falls under the monthly minimum, a subscription fee.

OUTSTANDING PAYMENTS: Any outstanding payments owed STCKRZ.com by the client must be settled up upon receipt of final invoice.

ARTWORK: All artwork submitted to STCKRZ.com/YourBrand by the client MUST be in the formats stipulated in the artwork manual included in the quick guides.

IMAGE QUALITY: the user is required to provide high quality, print ready, sized art for the product it will be printed on. Guidelines for images are available from sller account guidelines. STCKRZ.com/YourBrand is not responsible for low quality images or incorrectly sized images. User provided mockups are used by our print team as a general guide for placement but the final product may differ based on the user provided art or the restrictions of the printing process.

TAXES: If user does not provide a valid VAT number, STCKRZ.com/YourBrand is required to collect tax on all orders shipped to The Netherlands. User further agrees that user is solely responsible to collect, report, and remit all taxes to the correct tax authority (whether inside or outside the The Netherlands for all business transactions, sales or revenue stemming from any content submitted to STCKRZ.com/YourBrand user further agrees that STCKRZ.com/YourBrand is not obligated to determine whether a sales tax applies and is not responsible to collect, report, or remit any tax information arising from any transaction.

USER’S SUBMISSIONS AND OWNERSHIP: As a STCKRZ.com/YourBrand client, user may be permitted to submit and upload various content, including pictures, graphics, as well as T-shirt designs (all, collectively, “User Submissions”). All User Submissions are subject to these Terms of Service, the STCKRZ.com/YourBrand Upload Rules.

User is solely responsible for all content submitted to the Website, including photographs, videos, textual content, drawings, designs, and other works, whether submitted as a T-shirt design or for any other purpose. User affirms, represents and warrants that User owns or has the necessary licenses, rights, consents and permissions to use and authorize STCKRZ.com/YourBrand to use all patents, trademarks, trade secrets, copyrights, or other proprietary rights in and to any and all User Submissions, to enable inclusion and use of the User Submission in all manners contemplated by the Website and these Terms of Service. User will retain all ownership rights in a User Submission, however, by submitting a User Submission to STCKRZ.com/YourBrand, User grants to STCKRZ.com/YourBrand a worldwide, non-exclusive, royalty-free license to print the design on products on behalf of the User.

User agrees that user will not submit material that is copyrighted, protected by trade secret, or otherwise subject to third party proprietary rights, including the rights of privacy and publicity, unless User is the owner of such rights or has permission from the rightful owner to post the material and to grant the licenses granted herein. User agrees that STCKRZ.com/YourBrand has the right to refuse to accept, to limit access to, to remove, and/or to refuse to publish any user submission which STCKRZ.com/YourBrand considers to be amoral, scandalous, offensive, or in bad taste. All determinations as to whether a user submission is amoral, scandalous, offensive, or in bad taste or that STCKRZ.com/YourBrand deems to be in violation of any intellectual property right of any third party. All determinations as to whether a user submission is amoral, scandalous, offensive, in bad taste, or in violation of any intellectual property rights of any third party are to be made by STCKRZ.com/YourBrand at its sole discretion, and are final. User agrees to be bound by the decision of STCKRZ.com/YourBrand.

BY PROCESSING AND SUBMITTING YOUR ORDER USING STCKRZ.com/YourBrand, YOU REPRESENT AND WARRANT TO STCKRZ.com/YourBrand, ITS AFFILIATES, AGENTS, AND BUSINESS PARTNERS, THAT YOU OWN AND POSSESS ALL RIGHTS OR OWN AND POSSESS SUFFICIENT RIGHTS OF THIRD PARTIES, NECESSARY TO COPY, PRODUCE, PRINT OR IMPRINT, EACH AND EVERY ITEM AND PORTION THEREOF YOU SUBMIT TO STCKRZ.com/YourBrand, ITS AFFILIATES, AGENTS, AND BUSINESS PARTNERS. YOU FURTHER REPRESENT AND WARRANT TO STCKRZ.com/YourBrand, ITS AFFILIATES, AGENTS, AND BUSINESS PARTNERS, THAT YOU ARE NOT INFRINGING ON ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF ANY THIRD PARTY. YOU AGREE AND COVENANT THAT AT THE REQUEST OF STCKRZ.com/YourBrand, AND WITHOUT FURTHER CONSIDERATION, YOU WILL PROMPTLY DELIVER TO STCKRZ.com/YourBrand REASONABLE EVIDENECE OF SUCH ADEQUATE AND ENFORCEABLE RIGHTS OF THIRD PARTIES (i.e. consents, approvals, licenses or sublicenses).

YOU HEREBY AGREE TO INDEMNIFY, DEFEND AND HOLD HARMLESS STCKRZ.com/YourBrand, ITS AFFILIATES, AGENTS, AND BUSINESS PARTNERS, FROM ALL COSTS, EXPENSES (INCLUDING REASONABLE LEGAL FEES) AND LIABILITIES, INCURRED BY STCKRZ.com/YourBrand, ITS AFFILIATES, AGENTS, AND BUSINESS PARTNERS, AS A RESULT OF ANY FAILURE BY YOU TO POSSESS SUCH RIGHTS, OR FOR ANY INFRINGEMENT OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF ANY THIRD PARTY.

WARRANTY DISCLAIMER: STCKRZ.com/YourBrand, its officers, directors, affiliates, agents and business partners disclaim all warranties, express or implied, in connection with the STCKRZ.com/YourBrand Website and User’s use thereof. STCKRZ.com/YourBrand makes no warranties or representations about the accuracy or completeness of this site’s content or the content of any sites linked to this site and assumes no liability or responsibility for any (i) errors, mistakes, or inaccuracies of content, (ii) personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from user’s access to and use of the STCKRZ.com/YourBrand website, (iii) unauthorized access to or use of our secure servers and/or any and all personal information and/or financial information stored therein, (iv) interruption or cessation of transmission to or from the STCKRZ.com/YourBrand website, (v) bugs, viruses, Trojan horses or the like which may be transmitted to or through our web site by any third party, and/or (vi) errors and omissions in any content or for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of any content posted, emailed, transmitted, or otherwise made available via the STCKRZ.com/YourBrand website.

STCKRZ.com/YourBrand does not warrant, endorse, guarantee, or assume responsibility for any product or service advertised or offered by a third party through the STCKRZ.com/YourBrand website or any hyperlinked website or website featured in any banner or other advertising, and STCKRZ.com/YourBrand will not be a party to or in any way responsible for monitoring any transaction between you and third party providers for products or services. As with the purchase of any product or service through any medium or in any environment, you should use your best judgment and exercise caution where appropriate.

LIMITATION OF LIABILITY In no event shall STCKRZ.com/YourBrand , its officers, directors, employees, afiliates, agents or business partners be liable to you for any direct, indirect, incidental, special, punitive or consequential damages whatsoever resulting from any (i) errors, mistakes, or inaccuracies of content, (ii) personal injury or property damage of any nature whatsoever, resulting from your access to and use of the STCKRZ.com/YourBrand website, (iii) unauthorized access to or use of our secure servers and/or any and all personal information and/or financial information stored therein, (iv) interruption or cessation of transmission to or from the STCKRZ.com/YourBrand website, (v) bugs, viruses, Trojan horses, or the like, which may be transmitted to or through the STCKRZ.com/YourBrand  website by any third party, and/or (vi) errors or omissions in any content or for any loss or damage of any kind incurred as a result of your use of any content posted, e-mailed, transmitted, or otherwise made available via the STCKRZ.com/YourBrand website, whether based on warranty, contract, tort, or any other legal theory, and whether or not the company is advised of the possibility of such damages. The foregoing limitation of liability shall apply to the fullest extent permitted by law in the applicable jurisdiction. User specifically acknowledges that STCKRZ.com/YourBrand shall not be liable for user submissions or the defamatory, offensive, or illegal conduct of any third party and that the risk of harm or damage from the foregoing rests entirely with User. The STCKRZ.com/YourBrand website is controlled and offered by STCKRZ.com/YourBrand from its facilities in The Netherlands. STCKRZ.com/YourBrand makes no representations that the STCKRZ.com/YourBrand website is appropriate or available for use in other locations. Those who access or use the STCKRZ.com/YourBrand website from other jurisdictions do so at their own volition and are responsible for compliance with local laws.

INDEMNITY User agrees to defend, indemnify and hold harmless STCKRZ.com/YourBrand , its officers, directors, employees, affiliates, agents and business partners, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs or debt, and expenses (including but not limited to attorney’s fees) arising from (i) User’s use of and access to the STCKRZ.com/YourBrand website; (ii) User’s violation of any term of the Terms of Service, the STCKRZ.com/YourBrand upload Rules, the STCKRZ.com/YourBrand privacy policy (iii) User’s violation of any third party rights, including without limitation any copyright, property, or privacy right; (iv) any claim that one of your user contributions or artwork caused damage to a third party; (v) any claim that user failed to collect, report, and remit all taxes to the correct tax authority. This defense and indemnification obligation will survive the Terms of Service and any and all use of the STCKRZ.com/YourBrand website

ASSIGNMENT The Terms of Service, and any rights and licenses granted hereunder, may not be transferred or assigned by User, but may be assigned by STCKRZ.com/YourBrand without restriction.

GENERAL User agrees that (i) the STCKRZ.com/YourBrand website shall be deemed solely based in The Netherlands; and (ii) the STCKRZ.com/YourBrand website shall be deemed a passive website that does not give rise to personal jurisdiction over STCKRZ.com/YourBrand , either specific or general, in jurisdictions other than The Netherlands. The Terms of Service shall be governed by the internal substantive laws of the State of The Netherlands, without respect to its conflict of laws principles. Any claim or dispute between User and STCKRZ.com/YourBrand that arises in whole or in part from the STCKRZ.com/YourBrand website shall be decided exclusively by a court of competent jurisdiction located in 's-Hertogenbosch.

The Terms of Service, together with all other STCKRZ.com/YourBrand policies, and any other legal notices published by STCKRZ.com/YourBrand and/or on the STCKRZ.com/YourBrand website, shall constitute the entire agreement between STCKRZ.com/YourBrand concerning the STCKRZ.com/YourBrand website. If any provision of the Terms of Service is deemed invalid by a court of competent jurisdiction, the invalidity of such provision shall not affect the validity of the remaining provisions of the Terms of Service, which shall remain in full force and effect. No waiver of any term of the Terms of Service shall be deemed a further or continuing waiver of such terms or any other term, and STCKRZ.com/YourBrand's failure to assert any right or provision under the Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision. STCKRZ.com/YourBrand reserves the right to amend the Terms of Service at any time and without notice, and it is User’s responsibility to review the Terms of Service for any changes. User’s use of the STCKRZ.com/YourBrand website following any amendment of the Terms of Service will signify User’s assent to and acceptance of its revised terms. USER AND STCKRZ.com/YourBrand AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO THE STCKRZ.com/YourBrand WEBSITE MUST COMMENCE WITHIN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES. OTHERWISE, SUCH CAUSE OF ACTION IS PERMANENTLY WAIVED AND/OR BARRED.

PRIVACY POLICY: *STCKRZ.com/YourBrand  Privacy Policy


Address:

OrangeMotion (STCKRZ.com)

Turnhoutseweg 22a 5541NX Reusel, Nederland

Chamber of Commerce: 17175066

VAT: NL142926310B01


© 2016 STCKRZ.com.