Data eisen

RESOLUTIE


 • Om kwaliteitsverlies te voorkomen, dienen uw gegevens (behalve de onderstaande uitzonderingen) met min. 300 dpi bij oorspronkelijke grootte te zijn aangemaakt. 
 • Logo's, teksten en grafieken die in het document zijn opgenomen moeten als vector of als afbeelding met min. 300 dpi zijn ingesloten, omdat deze anders bij de productie pixelig of onscherp worden. 
 • Het interpoleren van afbeeldingen moet worden voorkomen, omdat het maar heel zelden leidt tot betere resultaten bij de uitvoer van uw drukgegevens

Samenvatting:

 • Alle producten: min. 300 dpi (bij oorspronkelijke afbeeldingsgrootte)
 • Affiches: min. 300 dpi (bij oorspronkelijke afbeeldingsgrootte)
 •  Reclamesystemen: min. 200 dpi (bij oorspronkelijke afbeeldingsgrootte)(geldt uitsluitend voor displays, banners, vlaggen, plots, contourdisplays, PVC-banners, spanramen, tafelvlaggen)

AFLOOP


wij hanteren 2 mm rondom afloop (indien niet anders aangegeven) .  

Algemene aanwijzingen:

Het afloopgebied dient als speelruimte voor snijverschillen in de productie. 

Papier is een natuurlijk materiaal, dat door invloeden van de omgeving zoals temperatuur en vocht onderhevig is aan bepaalde schommelingen. Bij het schoonsnijden kunnen daardoor afwijkingen van max. een millimeter ontstaan. Gelieve erop te letten dat deze snijverschillen ook gevolgen kunnen hebben voor gevouwen producten en de vouwen daarin. 

Wij adviseren om belangrijke informatie als tekst en beeld, wat niet mag worden aan-/doorsneden in de afwerking,op een afstand van ten minste 4-6 mm van de eindrand te plaatsen in uw ontwerpen.

 Bij het maken van een PDF-bestand heeft u in professionele lay-out-programma's de mogelijkheid om tevens verschillende merk- en hulptekens uit te voeren. Indien mogelijk, verzoeken wij u uw gegevens samen te stellen zonder merk- en hulptekens. Wanneer om programmatechnische redenen niet kan worden vermeden om tevens merk- of hulptekens uit te voeren, verzoeken wij u alleen snijtekens te plaatsen. 

Samenvatting: 

 • Houd rekening met snijtoleranties van max. 1 mm
 • Stel uw gegevens samen zonder merk- en hulptekens 
 • Plaats fonts en belangrijke informatie als logo's, adressen, teksten o. d. met een min. veiligheidsmarge van 4 mm

LETTERTYPES


In PDF-bestanden moeten fonts volledig of als subgroep zijn ingesloten! Ook standaard lettertypes (zoals arial, courier, helvetica, times, verdana) moeten worden ingesloten. Alternatiev kunt u fonts ook in krommen of paden converteren. 

Mocht u fonts in krommen of paden converteren, dient u erop te letten, dat ook spaties correct worden geconverteerd. Bij de fonts typen "multiplemaster" en "composite fonts" kan het bij het belichtingsproces eveneens gebeuren, dat regelafbrekingen verschuiven of speciale tekens en trema's wegvallen. In afzonderlijke gevallen behouden wij ons daarom voor, ingesloten fonts naar krommen te converteren. 

Samenvatting:

 • Fonts moeten volledig of als subgroep zijn ingesloten. Alternatiev kunnen deze fonts naar paden/krommen worden geconverteerd
 • Standaard lettertypes (arial, courier, helvetica, times, verdana) moeten eveneens worden ingesloten
 • Maak zwarte tekst niet aan als mengkleur, maar 100% zwart

TRANSPARANTIES


 • Alle transparanties in PDF-bestanden uit CorelDraw en Apple iWork Pages moeten worden gereduceerd
 • Live-transparanties uit programma's als bijv. Adobe InDesign of Illustrator kunnen worden verwerkt
 • De transparantie-overvloei ruimte van live-transparanties in één bestand moet uniform zijn (bijv. CMYK)

COMMENTAREN


Met commentaren worden in PDF-bestanden enkel informaties weergegeven, bijvoorbeeld bij redactionele correcties. Commentaren worden dus, vóór de druk, automatisch verwijderd en worden niet afgedrukt. 

PDF-bestanden kunnen ook als electronische formulieren worden opgemaakt en maken het mogelijk in zogenaamde formuliervelden het invullen van aanvullende informaties, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, enz., dat vaak bij bedrijfs- visitekaarten worden gebruikt. De inhoud betreffende velden, nemen wij in uw drukgegevens over en deze worden mee afgedrukt.

Samenvatting:


 • Commentaren worden verwijderd en niet afgedrukt
 • Inhoud van formuliervelden worden mee afgedrukt

SPEL- EN ZETFOUTEN


 • Spel- en zetfouten worden door ons niet gecorrigeerd
 • Afbrekingen en hun posities worden niet gecontroleerd

KLEURMODUS


Uw drukgegevens moeten in de kleurmodus CMYK zijn opgemaakt, deze vormt de technische basis voor de moderne vierkleurendruk. 

Verder dient u uw drukgegevens te voorzien van de desbetreffende ICC-profielen voor de gestandaardiseerde offsetdruk. 

Deze kleurenprofielen kunt u gratis downloaden van de website van de ECI (European Color Initiative). 

 • ISO Coated v2 voor gestreken papier (gebaseerd op FOGRA39)
 • PSO Uncoated ISO12647 voor ongestreken papier (gebaseerd op FOGRA47)

RGB-gegevens en speciale kleuren worden daarom bij een 4-kleurige bestelling automatisch geconverteerd. Omdat zowel veel RGB- als speciale kleuren buiten de kleurruimte liggen die in de gestandaardiseerde offsetdruk kan worden gereproduceerd, kunnen bij deze convertering kleurenverschuivingen ontstaan. Door de kleurenomzetting wordt aan de oorspronkelijke kleurwaarde een soortgelijke, maar niet per se identieke nieuwe kleur toegewezen. Voorbeeld: Een heel bepaald RGB-rood kan er in CMYK bijna oranje uitzien. 

Beeldschermweergave

Op een computerbeeldscherm worden afbeeldingen weergegeven in de RGB-modus. Omdat elk beeldscherm anders is verwerkt en ingesteld, varieert de afbeelding van kleuren per beeldscherm (zoals bij televisietoestellen). Deels hebben veel beeldschermen ook de neiging kleurnuances te veranderen (bijv. geel of blauw). Wat op het beeldscherm te zien is, hoeft dus niet per se overeen te komen met het latere drukresultaat. 

Voor een correcte kleurweergave moet het beeldscherm door een vakman worden gekalibreerd en geprofileerd. Bovendien adviseren wij nadrukkelijk het gebruik van de bovengenoemde ICC-profielen, voor zover de door u gebruikte software dat toelaat. Deze profielen zorgen voor de simulatie qua kleur van de offsetdruk op uw beeldscherm en kunnen gratis van de website van de European Color Initiative (www.eci.org) worden gedownload. 

Papier

Elk substraat heeft een andere kleurgeving. Kringlooppapier kan bijvoorbeeld maar tot op zekere hoogte worden vergeleken met offset- of kunstdrukpapier. Kringlooppapier vertoont normaal gesproken eerder een grijs-gelige tendens, terwijl andere papiersoorten ten dele een witte of eerder blauwige tendens vertonen. Daarbij komt, dat kleuren er bij daglicht anders uitzien dan bij kunstlicht. 

Wij bieden als klein hulpmiddel een papierstalenboek/sample boek aan, waarmee de in de productie gebruikte gangbaarste papiersoorten, gramgewichten en veredelingen gemakkelijk kunnen worden vergeleken en beoordeeld. Nochtans kunnen zich kleine onbestendigheden voordoen, zelfs binnen de productie van hetzelfde papiertype bij dezelfde papierfabrikant. Papier is een natuurlijk materiaal, waarbij de hoedanigheid van de gebruikte grondstoffen (bijv. hout) bij de productie ervan kunnen variëren. De papierkleur beïnvloedt uiteindelijk ook weer de kleurgeving van het bedrukte product. 

Speciale kleuren

Speciale kleuren of steunkleuren zijn uitsluitend mogelijk bij de productcategorieën waarbij u speciale kleuren of steunkleuren kunt selecteren. Hierbij horen met name catalogi en brochures, briefpapier, enveloppen, presentatiemappen en affiches (vanaf 150g/m² kunstdrukpapier). Op grond van de productie na gecombineerde orders kunnen bij drukwerk als flyers, briefkaarten of visitekaartjes geen speciale kleuren of steunkleuren worden aangeboden. 


Samenvatting:

 • CMYK (ISO Coated v2 resp. PSO Uncoated ISO12647)
 • RGB-gegevens en speciale kleuren worden automatisch geconverteerd
 • Geen gekleurde tegel patronen/cellen toepassen
 • Afwijkende toegevoegde of ingesloten profielen worden bij de uitvoer perceptief met het desbetreffende doelprofiel verrekend
 • De beeldschermweergave van kleuren kan van het drukresultaat afwijken
 • Op verschillende papiersoorten (offset-, kunstdrukpapier) kunnen gelijke kleurwaarden verschillend worden weergegeven


OVERDRUKINSTEL-LINGEN


Wanneer in lay-outs en illustraties twee verschillende kleuren over elkaar heen liggen, zijn er twee mogelijkheden: De voorgrondkleur spaart de achtergrondkleur uit of deze 'overdrukt'. Overdrukken betekent, dat alle gescheiden kleuren die niet in de voorgrondkleur zijn gebruikt, transparant zijn en de achtergrond in deze gedeelten doorschijnt. 

Zo is bijvoorbeeld een als overdrukkend gedefinieerd rood (dat bestaat uit geel en magenta) in de kleurscheidingen cyaan en zwart transparant. Cyaan- of zwartdelen van de achtergrondkleur worden dus gedrukt, zodat er een mengeling van achtergrond- en voorgrondkleur ontstaat. 

Ten onrechte als overdrukkend (en niet uitsparend) gedefinieerde kleuren vormen vaak een fout in documenten, omdat de kleurmengingen van voor- en achtergrondkleur die ontstaan, vaak op het beeldscherm en ook op veel kleurenprinters en proefapparaten niet worden weergegeven. Daardoor kan men bij de uitvoer voor onaangename verrassingen komen te staan.


Uitsparen                                            Overdrukken

Instellingen m.b.t. overdrukken worden door ons principieel niet gecontroleerd, omdat hier overwegingen m.b.t. het ontwerp op de voorgrond zouden kunnen staan. Wanneer het uiterlijk van het gewenste drukproduct op grond van een dergelijke "verkeerde instelling" zou veranderen, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. 

Samenvatting:

 • Controleer uw PDF-bestand met het oog op ongewilde instellingen m.b.t. overdrukken
 • Zwarte tekst wordt door ons automatisch op overdrukken gezet

INKTBEZETTING


De maximale totale inktbezetting wordt berekend uit het totaal van de afzonderlijke kleurkanalen:
inktbezetting = C + M + Y + K 

Voorbeeld aan de hand van een donkerbruin oppervlak met de volgende waarden: 
80% cyaan, 100% magenta, 100% geel en 50% zwart. 

Daaruit ontstaat de totale inktbezetting als volgt: 
80 % C + 100 % M + 100 % Y + 50 % K = 330 % 

Productietechnisch is een maximale totale inktbezetting mogelijk van 330% ("ISO Coated v2", bij gestreken papier). Voor ongestreken papier ("PSO Uncoated") ligt de grens op max. 300%. U speelt echter op safe, wanneer u zowel voor gestreken als voor ongestreken papier max. 300% gebruikt. Bij de spoed- en expressoptie dient u de maximale totale inktbezetting idealiter zelfs te verlagen tot 260%, omdat bij hoge inktbezetting en korte drogingstijden niet kan worden uitgesloten dat er inkt op de volgende vellen terechtkomt. 

Samenvatting:

 • Een inktbezetting van maximaal 300%
 • Op verschillende papiersoorten (offset-, kunstdrukpapier) kunnen gelijke kleurwaarden verschillend worden weergegeven